Text to speech - Chuyển văn bản thành giọng nói tiếng việt online

Blog

SSML tutorial

  • Hay lắm anh em
  • Chào nhé


Giải pháp Chuyển đổi văn bản thành giọng nói có cảm xúc Tubekit.win

Giải pháp Chuyển đổi văn bản thành giọng nói có cảm xúc Tubekit.win. Áp dụng công nghệ Text-to-speech ( TTS ) để hỗ trợ bạn xây dựng các hệ thống thông minh trả lời tự động, các hệ thống thông báo công cộng, trợ lý ảo (virtual assistant), báo nói, sách nói, tiểu thuyết, thuyết minh phim tự động


Nhận dạng giọng nói Web App sử dụng SpeechRecognition Web API

Web Speech API được định nghĩa là một JavaScript API cho phép chúng kết hợp nhận dạng và tổng hợp giọng nói vào trang web. SpeechRecognition Web API, nó cho phép chúng ta sử dụng script để chuyển text-to-speech và sử dụng nhận dạng giọng nói làm đầu vào. JavaScript API cho phép trang web của chúng ta kiểm soát được việc kích hoạt, thời gian và xử lý kết quả.


Text to speech API - API chuyển văn bản thành giọng nói Tiếng Việt

Sử dụng text-to-speech-api để tích hợp công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói vào ứng dụng của bạn
Text-to-speech Web API của Tubekit giúp bạn truy xuất vào công nghệ chuyển văn bản sang giọng nói audio để mở rộng ứng dụng của bạn.